Системи за управление

Системи за управление

Ако, за да бъдете конкурентен на българския и европейския пазар, все още имате нужда от въвеждане на стандарти от типа ISO или СЕ маркировка на вашата продукция, кандидатстването с проект по ОП Конкурентоспособност е една от възможностите пред Вас.
Фирма ДМТ КОНСУЛТ  ЕООД ще ви помогне в разработването на подобни проекти, както и при тяхното управление впоследствие. Ако желаете да бъдете информирани на време за стартирането на схемите за финансиране, както и да изготвите един качествен проект, който да бъде конкурентен на фона на подадените, свържете се с нас! Ние ще Ви предложим конкурентни цени на пазара, коректност и качество.


Защо  е необходимо да въведете и сертифицирате система за управление по някой от стандартите ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP и др.?


Притежаването на сертификат е „диплома”, с която се удостоверява възможностите на фирмата да достига изисквания в конкретна област – на качеството, на околната среда, на безопасността на хранителните продукти и др. Тази „диплома”:


- представя фирмата и й помага да заяви на пазара своите предимства пред конкуренцията


- е реклама пред потенциални клиенти и особено пред онези, които държат техните доставчици да притежават сертификат в конкретна област


- дава възможност организацията да участва във всички конкурси за поръчки, в които има задължително изискване за притежаване на определен международен сертификат


- е възможност фирмата да участва в изпълнението на поръчки от клиенти и партньори от Европа и целия свят, за които сертификатът е условие за довериеСертификатът се показва, а с дейността си фирмата го доказва. Затова към горните външни ползи може да се прибавят и някои чисто вътрешните ползи от въвеждането на стандартизирана система за управление:


- Създаване на организационна дисциплина, производствен ред и подобряване на протичането и взаимодействието на процесите


- Подобряване на управлението, позволяващо постоянен мониторинг и контрол във фирмата


- Подобряване на финансовите резултати


- Повишаване на удовлетвореността и доверието на клиентите и други заинтересовани страни чрез достигане на изискванията им.Защо да се обърнете към консултанти?


Стандартизираните системи за управление са основа за подобряване на дейността на организацията, но внедряването им не е лесно и бързо и в повечето случаи се прибягва до ползване на помощ от консултант.


Можете да се запитате:


- Можем ли да отделим достатъчно хора и работно време за да разработим сами система за управление?


- Имаме ли хора, които разполагат със знания, умения и компетентност, които са специфични и вероятно доста различни от основните дейности на фирмата?


- Разполагаме ли с персонал, който в детайли познава практическите аспекти на системата за управление, приложимите нормативни изисквания, които трябва да бъдат спазени при въвеждането на системата?


- Разполагаме ли с хора, които имат практически опит в прилагането на изискванията на съответния стандарт?


- Колко ще ни струват отделените човеко-дни, положените усилия и колко време ще продължи въвеждането?


Като отговорите на тези въпроси, преценете дали да се заемете с тази задача сами или да потърсите консултантска помощ за въвеждане на работеща система, което е в полза на фирмата и е важно за покриване на всички изисквания на съответния стандарт, а това са условия за успешната сертификация.


Ако мислите, че това ще е от полза за Вашия бизнес, не се колебайте да се свържете с нас.


Път за разработване и внедряване на стандартизирана система за управление


Сроковете за въвеждане на една система за управление зависят от вида система (по кой стандарт – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP и др.) и от много фактори, специфични за организацията, но разчетени за нормално темпо на работа те са от 4 месеца до 12 месеца.


Подготовка за въвеждане – веднага след стартиране на работата се провежда уводно обучение на всички участници, последвано от извършване на диагностика на реалната практика на работа на фирмата.


Проектиране – на база на установените чрез диагностиката несъответствия между реална дейност и изискванията на съответния стандарт и предвид ресурсите и потенциала на фирмата, се прави планиране на бъдещата система и разпределение на обема дейности, необходими за въвеждането й.


Предварително документиране – инвентаризират се и при възможност се актуализират наличните във фирмата документи, които са пригодни за употреба в разработваната система и се проектират и съставят нови документи на системата, която ще се въвежда.


Пробно внедряване – въвеждат се в употреба изработените документи за да провери дали правилата и изискванията заложени в тях са разбрани, приложими и удобни и да се открият местата, в които могат да се направят подобрения на базата на реалната практика на използване на тези правила.


Финализиране на документи – всички полезни и работоспособни изводи от пробното внедряване се отразяват в съответните документи, с което те придобиват окончателния си вид.


Работно внедряване - изискванията, заложени във финализираните документи на системата се разпространяват като задължителни за изпълнение документи.


Вътрешни одити – провеждат се вътрешнофирмени проверки, които дават информация за действителните и потенциални слабости или в правилата, заложени в документацията, или в начина на прилагането им и помагат за предприемането на мерки за отстраняването на установените несъответствия.


Подготовка за сертификация – предприемат се действия за закриване на несъответствията, установени чрез вътрешните одити, организира се и се провежда преглед от ръководството за оценяване на готовността на Системата да бъде демонстрирана за оценяване от сертификатор.