Как да кандидатстваме

Как да кандидатстваме

Основни стъпки

Кандидатстването за финансиране по структурните фондове преминава през следните основни стъпки:


1. Публикуване на покана:
Поканите за набиране на предложения се публикуват на Интернет страниците на ресорните министерства: МРРБ (за ОП „Регионално развитие”), МИЕ (за ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”), МТСП (за ОП „Развитие на човешките ресурси”), МОСВ (за ОП „Околна среда”), МТ (за ОП „Транспорт”), МДААР (за ОП „Административен капацитет”) и МФ (за ОП „Техническа помощ”).


2. Разработване на проектно предложение:
Проектът се описва във Формуляр за кандидатстване. Образец на Формуляра и Насоки за кандидатстване се публикуват на Интернет страницата на съответното министерство. Формулярът за кандидатстване включва информация за кандидата и опита му, описание на дейностите по проекта; календарен план за действие; очаквани резултати от изпълнението на проекта; механизми за управление, наблюдение и контрол на проекта; бюджет.


3. Оценка на подадения проект:

За оценката се сформира комисия, в която участват представители на междинното звено, управляващия орган и експерти с опит в сектора, до който се отнася проектът. Оценяването на проекта включва:

- Оценка на административното съответствие: дали документацията е попълнена коректно

- Техническа оценка: дали проектът отговаря на целта, заложена в поканата за изпращане на предложения дали представя ясно формулирани крайни резултати и цели

- Финансова оценка: оценка на бюджета и проверка на разходите, които подлежат на финансиране ( на финансиране по европейските Структурни фондове подлежат само част от общите разходи по проекта, за останалата част бенефициентът трябва да предостави съфинансиране).


Междинното звено информира бенефициента за крайния резултат от процеса по оценяване. За неодобрените проекти се представя подробна обосновка на причините за отхвърлянето. Средната продължителност на подбор и оценка на проект е 60-100 дни.


4. Изпълнението на проекта започва с подписването на договор между бенефициента и управляващия орган. Докато тече изпълнението на проекта, възстановяването на изразходваните средства се извършва след представяне на разходооправдателни документи. Приключването на проекта се осъществява с представянето на доклад, който описва постигнатите резултати и въздействието, което е оказал проектът за подобряването на съответния сектор. След одобряване на доклада бенефициентът получава окончателно разплащане.