Програма  „Рибарство и аквакултури“ 2007-2013 г.

Програма „Рибарство и аквакултури“ 2007-2013 г.

Основната цел на финансовата помощ е да се осигури устойчив природосъобразен мениджмънт на природните ресурси, добра печалба на риболовния флот, устойчиво развитие на аквакултурата, включващо преработвателната промишленост и маркетинга, увеличаване на приходите на риболовците, както и подобряване на условията на живот в крайбрежните зони.


Приоритетни оси:


1. Приоритетна ос 1: Приспособяване на капацитета на риболовния флот
2. Приоритетна ос 2: Развитие на аквакултурата, преработвателната промишленост и маркетинга
3. Приоритетна ос 3: Насърчаване на дейности от колективен интерес
4. Приоритетна ос 4: Устойчиво развитие на крайбрежните зони
5. Приоритетна ос 5: Техническо подпомагане


Бенефициенти: Оторизираните органи, отговорни за развитието на сектора, институти, специализирани в изследователската дейност за сектора рибарство и аквакултури, асоциации на рибопроизводители, риболовци и рибопреработватели, МСП, занимаващи се с рибарство и рибопреработка, както и браншови организации

Общият бюджет на програма „Рибарство и аквакултури“ засега не е определен. Финансирането ще бъде по линия на Европейските структурни фондове.


Управляващ орган: Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури към Министерство на земеделието и горите. (www.mzh.government.bg)