Програма за развитите на селските райони

Програма за развитите на селските райониПрограмата за развитие на селските райони се управлява от Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие. Програмата за развитие на селските райони е наследник на програма САПАРД. По нея се предоставя  безвъзмездна финансова помощ в областта на земеделието, преработвателната промишленост и горското стопанство. Средствата по програмата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Направления за финансиране:


Ос1. Развитие на конурентноспособни и основани на иновации земеделие,горско стопанство и хранително-вкусова промишленост

Ос2. Опазване на природните ресурси и околна среда в селските райони

Ос3. Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възмжностите за заетост в селските райони

Ос4. Изграждане на местен капацитет и подобряване на местното управление


Потенциални бенефициенти:


- Фермери, ФЛ и ЮЛ, регистрирани земеделски производители

- Организации на производители

- Образователни и обучителни организации

- Сдружения на частни собственици на гори, сдружения за напояване

- Микропредприятия в селски райони

- НПО – за развитие на неземеделски продукти

- Общини


Допустими разходи – закупуване на селскостопанска техника, технологично оборудване, машини, строеж на производствени и складови помещения. Ще бъдат подкрепяни проекти за подобряване на инфраструктурата, за ремонт на пътища, улични настилки, ВиК системи, за стартиране на малък бизнес, за селски туризъм и други неземеделски дейности в селските райони.


Общ бюджет – 3 233 млн. евро.


Управляващ орган – Дирекция „Развитие на селските райони“ при Министерство на земеделието и храните. (www.prsr.government.bg)