ОП „Регионално развитие“

ОП „Регионално развитие“

ОП “Регионално развитие” подкрепя мерки за възстановяване и обновление на градовете, развитието на туризма, разработване на местни и регионални транспортни схеми и подпомагане на интегрирани инициативи за регионално и местно развитие. Средствата по тази програма са от ЕФРР.


Цели - подобряване на качеството на средата за живот и работа с по-добър достъп и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.


Приоритети:

- Устойчиво и интегрирано градско развитие

- Регионална и местна достъпност

-Устойчиво развитие на туризма

- Сътрудничество чрез създаване на регионални и местни мрежи и изграждане на капацитет


Потенциални бенефициенти – Общини, общински компании, асоциации на общини, неправителствени организации с представителства на местните власти.


Общ бюджет – 2 141.90 млн. евро, от които 1 361.08 млн. евро средства от ЕФРР и 760.82 млн. евро национални средства.


Териториален обхват – определя се от общинското ниво в съответствие със списъка на общините подлежащи на NUTS класификация.


Управляващ орган – Дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ в Министерство на регионалното развитие ( www.mrrb.government.bg )