ОП „Развитие на човешките ресурси“

ОП „Развитие на човешките ресурси“

ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 финансира проекти, водещи до придобиване на нови знания и умения, повишаване на квалификацията и заетостта, осигуряващи равенство на възможностите и насърчаващи развитието на социална икономика. Средствата по тази програма са от ЕСФ.


Цел на програмата – подобряване на качеството на живот чрез достъп до качествено образование и учене през целия живот,  предполагащо по-ефективно социално включване и повишаване на заетостта.


Приоритети:

- Насърчаването на създаване на нови работни места и равитие на пазара на труда

- Повишаване на производителността и адаптивността на заетите лица

- Подобряване на качеството на обучението в съответствие с потребностите на пазара

- Подобряване на достъпа до образование и обучение

- Социално включване и насърчаване на социалната икономика

- Транснационално и междурегионално сътрудничество


Потенциални бенефициенти – Образователни, обучителни и научни институции, центрове за професионално обучение, консултантски фирми, изследователски центрове, работодатели, браншови организации и институции на пазара на труда


Общ бюджет на програмата – 1,214 млрд. евро, от които 1,032 млрд. евро са средства от Европейския социален фонд и 182 млн. евро – национално съфинансиране.


Териториален обхват – Програмата се изпълнява на територията на цялата страна.


Управляващ орган – „Дирекция европейски фондове“, Министерство на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg )