ОП „Околна среда“

ОП „Околна среда“

Това е втората по размер на финансиране програма. Средствата ще бъдат разпределяни за проекти, които са свързани с изграждане на необходимата инфраструктура за питейни и отпадъчни води, третиране на отпадъци, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. Тя, както и ОП „Транспорт”, ще получава финансиране от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).


Цели - подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и спомагане за  развитието на екологичната инфраструктура.


Приоритети:

- Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места

- Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на Опазване и възстановяване на биоразнообразието


Потенциални бенефициенти – Общински администрации, общински фирми, регионални асоциации, сдружения на общини, публични ВиК дружества.


Бюджет - 1,46 млрд. евро


Управляващ орган – Дирекция „Кохезионна политика за околната среда“ в Министерство на околната среда и водите. (www.moew.government.bg)