ОП „Конкурентоспособност“

ОП „Конкурентоспособност“

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. е насочена за подкрепа на действия, повишаващи ефективността на предприятията и помагащи за развитие на бизнес средата, подобряващи достъпа до финансиране, развиващи икономика, основана на знанието и иновационните дейности. Бенефициентите на програмата могат да разчитат на финансиране от нея за укрепване на международните пазарни позиции на български икономически субекти. Средствата по програмата се осигуряват от ЕФРР.


Цел -  развитие на динамична, конкурентноспособна на европейския и световния пазар българска икономика.


Приоритети:

- Развитие на икономиката, базирана на знанието и на иновационните дейности

- Повишаване на ефективността на предприятията и развитието на благоприятна бизнес среда

- Финансови ресурси за развитието напредприятията

- Укрепване на международните пазарни позиии на българската икономика


Потенциални бенефициенти – Малки и средни предприятия, големи предприятия, изследователски институти, университети, микрокредитни фондове или фондове за дялов капитал, организации, работещи в сферата на стандартизиране, сертифициране и изпитване


Общ бюджет на програмата – 1 027 411 771 евро, от които 873,5 млн. евро средства от ЕФРР и 154,112 млн. евро национални средства.


Обхват – изпълнява се на територията на цялата страна.


Управляващ орган – „Дирекция европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономи­ката и енергетиката. (www.mee.government.bg)