ОП „Административен капацитет“

ОП „Административен капацитет“

ОП “Административен капацитет” 2007-2013 г подкрепя мерки за укрепване на административния капацитет на всички нива – централно, регионално и местно. Целта е да се подпомогне ефективното функциониране на администрацията, което ще доведе до подобряване на качеството на предлаганите услуги на гражданите и бизнеса. Средствата по програмата са от ЕСФ.


Приоритети:

- Добро управление

- Управление на човешките ресурси в държавната администрация,съдебната система и структорите на гражданското общество

- Качествено административно обслужване и развитие на електронно управление


Потенциални бенефициенти – Структурите на държавната администрация на всички нива, органите на съдебната власт и структурите на гражданското общество.


Общ бюджет на ОПАК – 0,153 млрд. евро


Териториален обхват – държавната администрация в цялата страна.


Управляващ орган – Дирекция „Управление на проекти и програми“, Министерство на държавната администрация и административната реформа. (www.mdaar.government.bg)