ОП „Техническа помощ“

ОП „Техническа помощ“

Оперативна програма “Техническа помощ” e една от седемте оперативни програми, разработвани въз основа на приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, и е инструмент за усвояване на финансовите средства от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз в рамките на програмния период 2007-2013 г.


Общата цел на оперативна програма “Техническа помощ” е по-нататъшно усъвършенстване на координацията, контрола, усвояването и оценката на структурните фондове и Кохезионния фонд в България за периода 2007-2013 г.


Приоритети:

- Подкрепа за изпълнението на дейностите, извършвани на централно ниво: Централно координационно звено, сертифициращ орган, одитиращ орган, управляващ орган на програмата, Комитет за наблюдение на НСРР и Комитет за наблюдение на ОПТП

- Подкрепа за местните структури чрез предоставяне на специализирани обучения

- По-нататъшно развитие и подпомагане на функционирането на единна система за управление и информация.

- Популяризиране на европейската кохезионна политика в България и осигуряване на обща и статистическа информация


Бенефициенти по програмата са: Централното координационно звено; сертифициращият орган (дирекция “Национален фонд” към МФ); одитиращият орган (дирекция “Одит на средствата от ЕС” към МФ); управляващият орган на ОПТП (отдел „Техническа помощ” към дирекция “Управление на средствата от ЕС” в МФ); Комитетът за наблюдение на ОПТП; управляващите органи на другите оперативни програми; комитети за наблюдение; държавни институти и агенции за анализи и/или статистически институти, участващи в НПР, НСРР, оперативните програми, Националната програма за реформи; общините; областните управи.


Общ бюджет на програмата - общият бюджет на ОП “Техническа помощ” за периода 2007-2013 г. ще бъде в размер на 56 819 427 евро, от които ЕС (чрез ЕФРР) ще осигури 48 296 513 евро.


Управляващ орган – Министерството на финансите чрез отдел „Оперативна програма “Техническа помощ” към Дирекция “Управление на средствата от ЕС”. ( www.minfin.bg)