ОП „Транспорт”

ОП „Транспорт”

„Оперативна програма “Транспорт” ще бъде финансирана от два фонда на Европейския съюз: Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие.


Цел: развитие на железопътната, пътната и водна инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз и установените изисквания за развитие на Tранс-европейската транспортна мрежа за постигне на устойчивост на българската транспортна система.


Приоритети:

- Оперативната  програма се фокусира върху няколко стратегически приоритета, които ще допринесат за интегрирането на националната транспортна мрежа в тази на ЕС. Постигането им ще има основен принос за устойчивия и балансиран икономически растеж на страната в средносрочен и в дългосрочен план.


Потенциални бенефициенти – Национална компания „Железопътна инфраструктура”, фонд “Републиканска пътна инфраструктура”, Агенция за изследване и поддръжка на река Дунав, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”, община София, Министерство на транспорта.


Общ бюджет на програмата – ОПТ е оперативната програма с най-голям бюджет в България – 2 003 481 168 евро, от които ЕС (чрез ЕФРР и КФ) ще осигури 1 624 479 623 евро.


Управляващ орган – Дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерството на транспорта.  (www.optransport.bg)